مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

MNE00031

Malus

2

MNE00032

Malus

3

MNE00033

Malus

4

MNE00034

Malus

5

MNE00035

Malus

6

MNE00036

Malus

7

MNE00037

Malus

8

MNE00038

Malus

9

MNE00039

Malus

10

MNE00040

Malus

11

MNE00041

Malus

12

MNE00042

Malus

13

MNE00043

Malus

14

MNE00044

Malus

15

MNE00045

Malus

16

MNE00046

Malus

17

MNE00047

Malus

18

MNE00048

Malus

19

MNE00049

Malus

20

MNE00050

Prunus

21

MNE00051

Prunus

22

MNE00052

Prunus