مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Rice

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

MRGB00013

Oryza

2

MRGB00015

Oryza

3

MRGB00021

Oryza

4

MRGB00022

Oryza

5

MRGB00023

Oryza

6

MRGB00143

Oryza

7

MRGB00144

Oryza

8

MRGB00160

Oryza

9

MRGB00178

Oryza

10

MRGB00202

Oryza

11

MRGB00206

Oryza

12

MRGB00224

Oryza

13

MRGB00259

Oryza

14

MRGB00273

Oryza

15

MRGB00275

Oryza

16

MRGB00281

Oryza

17

MRGB00283

Oryza

18

MRGB00285

Oryza

19

MRGB00286

Oryza

20

MRGB00291

Oryza

21

MRGB00292

Oryza

22

MRGB00339

Oryza

23

MRGB00343

Oryza

24

MRGB00344

Oryza

25

MRGB00345

Oryza

26

MRGB00347

Oryza

27

MRGB00348

Oryza

28

MRGB00359

Oryza

29

MRGB00364

Oryza

30

MRGB00367

Oryza

31

MRGB00382

Oryza

32

MRGB00385

Oryza

33

MRGB00389

Oryza

34

MRGB00393

Oryza

35

MRGB00396

Oryza

36

MRGB00404

Oryza

37

MRGB00407

Oryza

38

MRGB00417

Oryza

39

MRGB00419

Oryza

40

MRGB00420

Oryza

41

MRGB00421

Oryza

42

MRGB00424

Oryza

43

MRGB00426

Oryza

44

MRGB00445

Oryza

45

MRGB00452

Oryza

46

MRGB00495

Oryza

47

MRGB00547

Oryza

48

MRGB00636

Oryza

49

MRGB00640

Oryza

50

MRGB00641

Oryza