مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Glycine

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

TGm-1

Glycine

2

TGm-2

Glycine

3

TGm-3

Glycine

4

TGm-4

Glycine

5

TGm-5

Glycine

6

TGm-6

Glycine

7

TGm-7

Glycine

8

TGm-8

Glycine

9

TGm-9

Glycine

10

TGm-11

Glycine

11

TGm-12

Glycine

12

TGm-13

Glycine

13

TGm-14

Glycine

14

TGm-15

Glycine

15

TGm-16

Glycine

16

TGm-17

Glycine

17

TGm-18

Glycine

18

TGm-20

Glycine

19

TGm-21

Glycine

20

TGm-22

Glycine

21

TGm-23

Glycine

22

TGm-25

Glycine

23

TGm-26

Glycine

24

TGm-27

Glycine

25

TGm-29

Glycine

26

TGm-30

Glycine

27

TGm-31

Glycine

28

TGm-32

Glycine

29

TGm-33

Glycine

30

TGm-34

Glycine

31

TGm-35

Glycine

32

TGm-36

Glycine

33

TGm-37

Glycine

34

TGm-38

Glycine

35

TGm-39

Glycine

36

TGm-40

Glycine

37

TGm-41

Glycine

38

TGm-42

Glycine

39

TGm-43

Glycine

40

TGm-44

Glycine

41

TGm-45

Glycine

42

TGm-46

Glycine

43

TGm-47

Glycine

44

TGm-48

Glycine

45

TGm-49

Glycine

46

TGm-50

Glycine

47

TGm-51

Glycine

48

TGm-52

Glycine

49

TGm-53

Glycine

50

TGm-54

Glycine