مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hygroryza

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

IRGC 105437

Hygroryza

2

IRGC 105438

Hygroryza

3

IRGC 105457

Hygroryza

4

IRGC 105460

Hygroryza