مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

IRGC 1

Oryza

2

IRGC 2

Oryza

3

IRGC 3

Oryza

4

IRGC 4

Oryza

5

IRGC 5

Oryza

6

IRGC 6

Oryza

7

IRGC 7

Oryza

8

IRGC 8

Oryza

9

IRGC 9

Oryza

10

IRGC 10

Oryza

11

IRGC 11

Oryza

12

IRGC 12

Oryza

13

IRGC 13

Oryza

14

IRGC 14

Oryza

15

IRGC 15

Oryza

16

IRGC 16

Oryza

17

IRGC 17

Oryza

18

IRGC 18

Oryza

19

IRGC 19

Oryza

20

IRGC 20

Oryza

21

IRGC 21

Oryza

22

IRGC 22

Oryza

23

IRGC 24

Oryza

24

IRGC 25

Oryza

25

IRGC 26

Oryza

26

IRGC 27

Oryza

27

IRGC 28

Oryza

28

IRGC 29

Oryza

29

IRGC 30

Oryza

30

IRGC 31

Oryza

31

IRGC 32

Oryza

32

IRGC 33

Oryza

33

IRGC 34

Oryza

34

IRGC 35

Oryza

35

IRGC 36

Oryza

36

IRGC 37

Oryza

37

IRGC 38

Oryza

38

IRGC 39

Oryza

39

IRGC 40

Oryza

40

IRGC 41

Oryza

41

IRGC 42

Oryza

42

IRGC 43

Oryza

43

IRGC 44

Oryza

44

IRGC 45

Oryza

45

IRGC 46

Oryza

46

IRGC 47

Oryza

47

IRGC 48

Oryza

48

IRGC 49

Oryza

49

IRGC 50

Oryza

50

IRGC 51

Oryza