مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Malus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

401110

Malus

2

401222

Malus

3

401223

Malus

4

401224

Malus

5

401225

Malus

6

401226

Malus

7

401227

Malus

8

401228

Malus

9

401229

Malus

10

401230

Malus

11

401231

Malus

12

401232

Malus

13

401233

Malus

14

401234

Malus

15

401235

Malus

16

401236

Malus

17

401237

Malus

18

401238

Malus

19

401239

Malus

20

401240

Malus

21

401241

Malus

22

401242

Malus

23

401243

Malus

24

401244

Malus

25

401245

Malus

26

401246

Malus

27

401247

Malus

28

401248

Malus

29

401249

Malus

30

401250

Malus

31

401251

Malus

32

401252

Malus

33

401253

Malus

34

401254

Malus

35

401255

Malus

36

401256

Malus

37

401257

Malus

38

401258

Malus

39

401259

Malus

40

401260

Malus

41

401261

Malus

42

401505

Malus

43

401506

Malus

44

401507

Malus

45

401508

Malus

46

401509

Malus

47

401510

Malus

48

401511

Malus

49

401513

Malus

50

401514

Malus