مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Rosa

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

403827

Rosa

2

403828

Rosa

3

403829

Rosa

4

403830

Rosa

5

403831

Rosa

6

403832

Rosa

7

403833

Rosa

8

403834

Rosa

9

403835

Rosa

10

403836

Rosa

11

403837

Rosa

12

403838

Rosa

13

403839

Rosa

14

403840

Rosa

15

403841

Rosa

16

403842

Rosa

17

403843

Rosa

18

403844

Rosa

19

403845

Rosa

20

403846

Rosa

21

403847

Rosa

22

403848

Rosa

23

403849

Rosa

24

403850

Rosa

25

403851

Rosa

26

403852

Rosa

27

403853

Rosa

28

403854

Rosa

29

403855

Rosa

30

403856

Rosa

31

403857

Rosa

32

403858

Rosa

33

403859

Rosa

34

403860

Rosa

35

403861

Rosa

36

403862

Rosa

37

403863

Rosa

38

403864

Rosa

39

403865

Rosa

40

403866

Rosa

41

403867

Rosa

42

403868

Rosa

43

403869

Rosa

44

403870

Rosa

45

403871

Rosa

46

403872

Rosa

47

403873

Rosa

48

403874

Rosa

49

403875

Rosa

50

403876

Rosa