مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

31493

Secale

2

401110

Malus

3

401222

Malus

4

401223

Malus

5

401224

Malus

6

401225

Malus

7

401226

Malus

8

401227

Malus

9

401228

Malus

10

401229

Malus

11

401230

Malus

12

401231

Malus

13

401232

Malus

14

401233

Malus

15

401234

Malus

16

401235

Malus

17

401236

Malus

18

401237

Malus

19

401238

Malus

20

401239

Malus

21

401240

Malus

22

401241

Malus

23

401242

Malus

24

401243

Malus

25

401244

Malus

26

401245

Malus

27

401246

Malus

28

401247

Malus

29

401248

Malus

30

401249

Malus

31

401250

Malus

32

401251

Malus

33

401252

Malus

34

401253

Malus

35

401254

Malus

36

401255

Malus

37

401256

Malus

38

401257

Malus

39

401258

Malus

40

401259

Malus

41

401260

Malus

42

401261

Malus

43

401505

Malus

44

401506

Malus

45

401507

Malus

46

401508

Malus

47

401509

Malus

48

401510

Malus

49

401511

Malus

50

401512

Vicia