مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Solanum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

244001

Solanum

2

244002

Solanum

3

244003

Solanum

4

244004

Solanum

5

244005

Solanum

6

244006

Solanum

7

244007

Solanum

8

244008

Solanum

9

244009

Solanum

10

244010

Solanum

11

244011

Solanum

12

244012

Solanum

13

244013

Solanum

14

244014

Solanum

15

244015

Solanum

16

244016

Solanum

17

244017

Solanum

18

244018

Solanum

19

244019

Solanum

20

244020

Solanum

21

244021

Solanum

22

244022

Solanum

23

244023

Solanum

24

244024

Solanum

25

244025

Solanum

26

244026

Solanum

27

244027

Solanum

28

244028

Solanum

29

244029

Solanum

30

244030

Solanum

31

244031

Solanum

32

244032

Solanum

33

244033

Solanum

34

244034

Solanum

35

244035

Solanum

36

244036

Solanum

37

244037

Solanum

38

244039

Solanum

39

244040

Solanum

40

244041

Solanum

41

244042

Solanum

42

244043

Solanum

43

244044

Solanum

44

244045

Solanum

45

244046

Solanum

46

244047

Solanum

47

244048

Solanum

48

244049

Solanum

49

244050

Solanum

50

244051

Solanum