مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Dactylis
glomerata

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

120001

Dactylis

2

120002

Dactylis

3

120003

Dactylis

4

120004

Dactylis

5

120005

Dactylis

6

120006

Dactylis

7

120007

Dactylis

8

120008

Dactylis

9

120009

Dactylis

10

120011

Dactylis

11

120012

Dactylis

12

120013

Dactylis

13

120014

Dactylis

14

120015

Dactylis

15

120016

Dactylis

16

120018

Dactylis

17

120020

Dactylis

18

120021

Dactylis

19

120022

Dactylis

20

120023

Dactylis

21

120024

Dactylis

22

120025

Dactylis

23

120026

Dactylis

24

120027

Dactylis

25

120028

Dactylis

26

120029

Dactylis

27

120030

Dactylis

28

120031

Dactylis

29

120032

Dactylis

30

120033

Dactylis

31

120034

Dactylis

32

120035

Dactylis

33

120036

Dactylis

34

120037

Dactylis

35

120038

Dactylis

36

120039

Dactylis

37

120040

Dactylis

38

120041

Dactylis

39

120042

Dactylis

40

120043

Dactylis

41

120045

Dactylis

42

120046

Dactylis

43

120047

Dactylis

44

120048

Dactylis

45

120049

Dactylis

46

120050

Dactylis

47

120051

Dactylis

48

120052

Dactylis

49

120053

Dactylis

50

120054

Dactylis