مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum
vulgare

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

35004

Hordeum

2

35007

Hordeum

3

35009

Hordeum

4

35011

Hordeum

5

35012

Hordeum

6

35015

Hordeum

7

35016

Hordeum

8

35019

Hordeum

9

35023

Hordeum

10

35024

Hordeum

11

35025

Hordeum

12

35028

Hordeum

13

35029

Hordeum

14

35034

Hordeum

15

35035

Hordeum

16

35041

Hordeum

17

35042

Hordeum

18

35043

Hordeum

19

35044

Hordeum

20

35046

Hordeum

21

35047

Hordeum

22

35049

Hordeum

23

35051

Hordeum

24

35052

Hordeum

25

35053

Hordeum

26

35055

Hordeum

27

35056

Hordeum

28

35058

Hordeum

29

35059

Hordeum

30

35060

Hordeum

31

35061

Hordeum

32

35063

Hordeum

33

35064

Hordeum

34

35065

Hordeum

35

35066

Hordeum

36

35067

Hordeum

37

35068

Hordeum

38

35069

Hordeum

39

35070

Hordeum

40

35071

Hordeum

41

35072

Hordeum

42

35073

Hordeum

43

35074

Hordeum

44

35075

Hordeum

45

35076

Hordeum

46

35077

Hordeum

47

35078

Hordeum

48

35079

Hordeum

49

35080

Hordeum

50

35082

Hordeum