مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum
aestivum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1

Triticum

2

2

Triticum

3

3

Triticum

4

4

Triticum

5

5

Triticum

6

7

Triticum

7

8

Triticum

8

10

Triticum

9

11

Triticum

10

12

Triticum

11

14

Triticum

12

15

Triticum

13

16

Triticum

14

17

Triticum

15

18

Triticum

16

19

Triticum

17

20

Triticum

18

21

Triticum

19

22

Triticum

20

23

Triticum

21

24

Triticum

22

25

Triticum

23

26

Triticum

24

27

Triticum

25

28

Triticum

26

29

Triticum

27

30

Triticum

28

31

Triticum

29

32

Triticum

30

33

Triticum

31

36

Triticum

32

37

Triticum

33

38

Triticum

34

39

Triticum

35

40

Triticum

36

41

Triticum

37

42

Triticum

38

43

Triticum

39

44

Triticum

40

45

Triticum

41

46

Triticum

42

47

Triticum

43

48

Triticum

44

51

Triticum

45

52

Triticum

46

53

Triticum

47

54

Triticum

48

55

Triticum

49

56

Triticum

50

57

Triticum