مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1

Triticum

2

2

Triticum

3

3

Triticum

4

4

Triticum

5

5

Triticum

6

7

Triticum

7

8

Triticum

8

10

Triticum

9

11

Triticum

10

12

Triticum

11

13

Triticum

12

14

Triticum

13

15

Triticum

14

16

Triticum

15

17

Triticum

16

18

Triticum

17

19

Triticum

18

20

Triticum

19

21

Triticum

20

22

Triticum

21

23

Triticum

22

24

Triticum

23

25

Triticum

24

26

Triticum

25

27

Triticum

26

28

Triticum

27

29

Triticum

28

30

Triticum

29

31

Triticum

30

32

Triticum

31

33

Triticum

32

36

Triticum

33

37

Triticum

34

38

Triticum

35

39

Triticum

36

40

Triticum

37

41

Triticum

38

42

Triticum

39

43

Triticum

40

44

Triticum

41

45

Triticum

42

46

Triticum

43

47

Triticum

44

48

Triticum

45

51

Triticum

46

52

Triticum

47

53

Triticum

48

54

Triticum

49

55

Triticum

50

56

Triticum