مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

asarabacca

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

355144

Asarum

2

355145

Asarum

3

355146

Asarum

4

355147

Asarum

5

355148

Asarum

6

355149

Asarum

7

355150

Asarum

8

355151

Asarum

9

355152

Asarum

10

355153

Asarum

11

355154

Asarum

12

355156

Asarum

13

355157

Asarum

14

355158

Asarum

15

355159

Asarum

16

355160

Asarum

17

355162

Asarum

18

355163

Asarum

19

355164

Asarum

20

355165

Asarum

21

355166

Asarum

22

355167

Asarum

23

355168

Asarum

24

355170

Asarum

25

355171

Asarum

26

355172

Asarum

27

355173

Asarum

28

355174

Asarum

29

355175

Asarum

30

355176

Asarum

31

355177

Asarum

32

355178

Asarum

33

355180

Asarum

34

355181

Asarum

35

355182

Asarum

36

355183

Asarum

37

355184

Asarum

38

355185

Asarum

39

355186

Asarum

40

355187

Asarum

41

355188

Asarum

42

355190

Asarum

43

355191

Asarum

44

355192

Asarum