مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Asarum
europaeum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

355144

Asarum

2

355145

Asarum

3

355146

Asarum

4

355147

Asarum

5

355148

Asarum

6

355149

Asarum

7

355150

Asarum

8

355151

Asarum

9

355152

Asarum

10

355153

Asarum

11

355154

Asarum

12

355155

Asarum

13

355156

Asarum

14

355157

Asarum

15

355158

Asarum

16

355159

Asarum

17

355160

Asarum

18

355161

Asarum

19

355162

Asarum

20

355163

Asarum

21

355164

Asarum

22

355165

Asarum

23

355166

Asarum

24

355167

Asarum

25

355168

Asarum

26

355169

Asarum

27

355170

Asarum

28

355171

Asarum

29

355172

Asarum

30

355173

Asarum

31

355174

Asarum

32

355175

Asarum

33

355176

Asarum

34

355177

Asarum

35

355178

Asarum

36

355179

Asarum

37

355180

Asarum

38

355181

Asarum

39

355182

Asarum

40

355183

Asarum

41

355184

Asarum

42

355185

Asarum

43

355186

Asarum

44

355187

Asarum

45

355188

Asarum

46

355189

Asarum

47

355190

Asarum

48

355191

Asarum

49

355192

Asarum