مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Asperula

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

355214

Asperula

2

355215

Asperula

3

355216

Asperula

4

355217

Asperula

5

355218

Asperula

6

355219

Asperula

7

355220

Asperula

8

355221

Asperula

9

355222

Asperula

10

355223

Asperula

11

355224

Asperula

12

355225

Asperula

13

355226

Asperula

14

355227

Asperula

15

355228

Asperula

16

355229

Asperula

17

355230

Asperula

18

355231

Asperula

19

355232

Asperula

20

355233

Asperula

21

355234

Asperula

22

355235

Asperula

23

355236

Asperula

24

355237

Asperula

25

355238

Asperula

26

355239

Asperula

27

355240

Asperula

28

355241

Asperula

29

355242

Asperula

30

355243

Asperula

31

355244

Asperula