مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

355001

Adonis

2

355002

Adonis

3

355003

Adonis

4

355004

Adonis

5

355005

Adonis

6

355006

Adonis

7

355007

Adonis

8

355008

Adonis

9

355009

Adonis

10

355010

Adonis

11

355011

Adonis

12

355012

Adonis

13

355013

Adonis

14

355014

Adonis

15

355015

Adonis

16

355016

Adonis

17

355017

Adonis

18

355018

Adonis

19

355019

Adonis

20

355020

Adonis

21

355021

Adonis

22

355022

Adonis

23

355023

Adonis

24

355024

Adonis

25

355025

Adonis

26

355026

Adonis

27

355027

Adonis

28

355028

Adonis

29

355029

Adonis

30

355030

Adonis

31

355031

Adonis

32

355032

Adonis

33

355033

Adonis

34

355034

Adonis

35

355035

Adonis

36

355036

Adonis

37

355037

Adonis

38

355038

Adonis

39

355039

Adonis

40

355040

Adonis

41

355041

Adonis

42

355042

Adonis

43

355043

Adonis

44

355044

Adonis

45

355045

Adonis

46

355055

Archangelica

47

355056

Archangelica

48

355057

Archangelica

49

355058

Archangelica

50

355059

Archangelica