مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Solanum
michoacanum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

401611

Solanum

2

401612

Solanum

3

401613

Solanum

4

401614

Solanum

5

401615

Solanum

6

401616

Solanum

7

401617

Solanum

8

401618

Solanum

9

401619

Solanum

10

401620

Solanum

11

401621

Solanum

12

401623

Solanum