مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Solanum
phureja

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

356180

Solanum

2

401733

Solanum

3

401734

Solanum

4

401735

Solanum

5

401736

Solanum

6

401737

Solanum

7

401738

Solanum