مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Solanum
ruiz-ceballosii

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

401606

Solanum

2

401607

Solanum

3

401608

Solanum

4

401609

Solanum

5

401610

Solanum

6

401646

Solanum