مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

356001

Solanum

2

356002

Solanum

3

356003

Solanum

4

356004

Solanum

5

356005

Solanum

6

356006

Solanum

7

356007

Solanum

8

356008

Solanum

9

356009

Solanum

10

356010

Solanum

11

356011

Solanum

12

356012

Solanum

13

356014

Solanum

14

356015

Solanum

15

356016

Solanum

16

356017

Solanum

17

356018

Solanum

18

356019

Solanum

19

356020

Solanum

20

356021

Solanum

21

356022

Solanum

22

356023

Solanum

23

356024

Solanum

24

356025

Solanum

25

356026

Solanum

26

356027

Solanum

27

356028

Solanum

28

356029

Solanum

29

356030

Solanum

30

356031

Solanum

31

356032

Solanum

32

356033

Solanum

33

356034

Solanum

34

356035

Solanum

35

356036

Solanum

36

356037

Solanum

37

356038

Solanum

38

356039

Solanum

39

356040

Solanum

40

356041

Solanum

41

356042

Solanum

42

356043

Solanum

43

356044

Solanum

44

356046

Solanum

45

356049

Solanum

46

356050

Solanum

47

356051

Solanum

48

356052

Solanum

49

356053

Solanum

50

356054

Solanum