مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vitis
vinifera

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

403275

Vitis

2

403313

Vitis

3

403331

Vitis

4

403333

Vitis

5

403335

Vitis

6

403340

Vitis

7

403348

Vitis

8

403349

Vitis

9

403350

Vitis

10

403351

Vitis

11

403364

Vitis

12

403365

Vitis

13

403370

Vitis

14

403410

Vitis

15

403428

Vitis

16

403441

Vitis

17

403518

Vitis

18

406479

Vitis

19

406480

Vitis

20

406481

Vitis

21

406482

Vitis

22

406483

Vitis

23

406484

Vitis

24

406485

Vitis

25

406486

Vitis

26

406487

Vitis

27

406488

Vitis

28

406489

Vitis

29

406490

Vitis

30

406491

Vitis

31

406492

Vitis

32

406493

Vitis

33

406494

Vitis

34

406495

Vitis

35

406496

Vitis

36

406497

Vitis

37

406498

Vitis

38

406499

Vitis

39

406500

Vitis

40

406501

Vitis

41

406502

Vitis

42

406503

Vitis

43

406504

Vitis

44

406505

Vitis

45

406506

Vitis

46

406507

Vitis

47

406508

Vitis

48

406509

Vitis

49

406510

Vitis

50

406511

Vitis