مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

171136

Allium

2

171139

Allium

3

171140

Allium

4

171141

Allium

5

171142

Allium

6

171143

Allium

7

171144

Allium

8

171146

Allium

9

171147

Allium

10

171175

Allium

11

171201

Allium

12

171202

Allium

13

171203

Allium

14

171204

Allium

15

171238

Allium

16

171516

Allium

17

227301

Allium

18

227307

Allium

19

227314

Allium

20

227321

Allium

21

227348

Allium

22

227352

Allium

23

227359

Allium

24

227363

Allium

25

227416

Allium

26

227427

Allium

27

227444

Allium

28

227445

Allium

29

227446

Allium

30

227447

Allium

31

227448

Allium

32

227449

Allium

33

227450

Allium

34

227451

Allium

35

227452

Allium

36

227453

Allium

37

227454

Allium

38

227455

Allium

39

227456

Allium

40

227457

Allium

41

227458

Allium

42

227459

Allium

43

227460

Allium

44

227461

Allium

45

227462

Allium

46

227463

Allium

47

227464

Allium

48

227465

Allium

49

227466

Allium

50

227467

Allium