مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vitis
vinifera

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

40101

Vitis

2

40201

Vitis

3

40202

Vitis

4

40301

Vitis

5

40302

Vitis

6

40303

Vitis

7

40304

Vitis

8

40401

Vitis

9

40402

Vitis

10

40403

Vitis

11

40404

Vitis

12

40405

Vitis

13

40501

Vitis

14

40502

Vitis

15

40503

Vitis

16

40504

Vitis

17

40505

Vitis

18

40506

Vitis

19

40601

Vitis

20

40602

Vitis

21

40603

Vitis

22

40604

Vitis

23

40605

Vitis

24

40606

Vitis

25

40607

Vitis

26

40608

Vitis

27

40609

Vitis

28

40701

Vitis

29

40702

Vitis

30

40703

Vitis

31

40704

Vitis

32

40705

Vitis

33

40706

Vitis

34

40707

Vitis

35

40708

Vitis

36

40801

Vitis

37

40802

Vitis

38

40803

Vitis

39

40804

Vitis

40

40805

Vitis

41

40806

Vitis

42

40807

Vitis

43

40808

Vitis

44

40809

Vitis

45

40901

Vitis

46

40902

Vitis

47

40903

Vitis

48

40904

Vitis

49

40905

Vitis

50

40906

Vitis