مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Cannabis

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ROM014:2059

Cannabis

2

ROM014:2060

Cannabis

3

ROM014:2061

Cannabis

4

ROM014:2062

Cannabis

5

ROM014:2063

Cannabis

6

ROM014:2064

Cannabis

7

ROM014:2065

Cannabis

8

ROM014:2066

Cannabis

9

ROM014:2067

Cannabis

10

ROM014:2068

Cannabis

11

ROM014:2069

Cannabis

12

ROM014:2070

Cannabis

13

ROM014:2071

Cannabis

14

ROM014:2072

Cannabis

15

ROM014:2073

Cannabis

16

ROM014:2074

Cannabis

17

ROM014:2075

Cannabis

18

ROM014:2076

Cannabis

19

ROM014:2077

Cannabis

20

ROM014:2078

Cannabis

21

ROM014:2079

Cannabis

22

ROM014:2080

Cannabis

23

ROM014:2081

Cannabis

24

ROM014:2082

Cannabis

25

ROM014:2083

Cannabis

26

ROM014:2084

Cannabis

27

ROM014:2085

Cannabis

28

ROM014:2086

Cannabis

29

ROM014:2087

Cannabis

30

ROM014:2088

Cannabis

31

ROM014:2089

Cannabis

32

ROM014:2090

Cannabis

33

ROM014:2091

Cannabis

34

ROM014:2092

Cannabis

35

ROM014:2093

Cannabis

36

ROM014:2094

Cannabis

37

ROM014:2095

Cannabis

38

ROM014:2096

Cannabis

39

ROM014:2097

Cannabis

40

ROM014:2098

Cannabis

41

ROM014:2099

Cannabis

42

ROM014:2100

Cannabis

43

ROM014:2101

Cannabis

44

ROM014:2102

Cannabis

45

ROM014:2103

Cannabis

46

ROM014:2104

Cannabis