مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

IG 40247

Triticum

2

IG 40248

Triticum

3

IG 40249

Triticum

4

IG 40250

Triticum

5

IG 40251

Triticum

6

IG 40252

Triticum

7

IG 40253

Triticum

8

IG 40254

Triticum

9

IG 40255

Triticum

10

IG 40256

Triticum

11

IG 40257

Triticum

12

IG 40258

Triticum

13

IG 40259

Triticum

14

IG 40260

Triticum

15

IG 40261

Triticum

16

IG 40262

Triticum

17

IG 40263

Triticum

18

IG 40264

Triticum

19

IG 40265

Triticum

20

IG 40266

Triticum

21

IG 40267

Triticum

22

IG 40268

Triticum

23

IG 40269

Triticum

24

IG 40270

Triticum

25

IG 40271

Triticum

26

IG 40272

Triticum

27

IG 40273

Triticum

28

IG 40274

Triticum

29

IG 40275

Triticum

30

IG 40276

Triticum

31

IG 40277

Triticum

32

IG 40278

Triticum

33

IG 40279

Triticum

34

IG 40280

Triticum

35

IG 40281

Triticum

36

IG 40282

Triticum

37

IG 40283

Triticum

38

IG 40284

Triticum

39

IG 40285

Triticum

40

IG 40286

Triticum

41

IG 40287

Triticum

42

IG 40288

Triticum

43

IG 40289

Triticum

44

IG 40290

Triticum

45

IG 40291

Triticum

46

IG 40292

Triticum

47

IG 40293

Triticum

48

IG 40294

Triticum

49

IG 40295

Triticum

50

IG 40296

Triticum