مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

cowpea

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

VI000309

Vigna

2

VI001920

Vigna

3

VI034168

Vigna

4

VI034169

Vigna

5

VI034170

Vigna

6

VI034171

Vigna

7

VI034172

Vigna

8

VI034173

Vigna

9

VI034174

Vigna

10

VI034175

Vigna

11

VI034176

Vigna

12

VI034177

Vigna

13

VI034178

Vigna

14

VI034179

Vigna

15

VI034180

Vigna

16

VI034181

Vigna

17

VI034182

Vigna

18

VI034183

Vigna

19

VI034184

Vigna

20

VI034185

Vigna

21

VI034186

Vigna

22

VI034187

Vigna

23

VI034188

Vigna

24

VI034189

Vigna

25

VI034190

Vigna

26

VI034191

Vigna

27

VI034192

Vigna

28

VI034193

Vigna

29

VI034194

Vigna

30

VI034195

Vigna

31

VI034196

Vigna

32

VI034197

Vigna

33

VI034198

Vigna

34

VI034199

Vigna

35

VI034200

Vigna

36

VI034201

Vigna

37

VI034202

Vigna

38

VI034203

Vigna

39

VI034204

Vigna

40

VI034205

Vigna

41

VI034206

Vigna

42

VI034207

Vigna

43

VI034208

Vigna

44

VI034209

Vigna

45

VI034210

Vigna

46

VI034211

Vigna

47

VI034212

Vigna

48

VI034213

Vigna

49

VI034214

Vigna

50

VI034215

Vigna