مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Solanum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

VI005414

Solanum

2

VI005415

Solanum

3

VI005416

Solanum

4

VI005417

Solanum

5

VI005418

Solanum

6

VI005419

Solanum

7

VI005420

Solanum

8

VI005421

Solanum

9

VI005422

Solanum

10

VI005423

Solanum

11

VI005424

Solanum

12

VI005425

Solanum

13

VI005426

Solanum

14

VI005427

Solanum

15

VI005428

Solanum

16

VI005429

Solanum

17

VI005430

Solanum

18

VI005431

Solanum

19

VI005432

Solanum

20

VI005433

Solanum

21

VI005434

Solanum

22

VI005435

Solanum

23

VI005436

Solanum

24

VI005437

Solanum

25

VI005438

Solanum

26

VI005439

Solanum

27

VI005440

Solanum

28

VI005441

Solanum

29

VI005442

Solanum

30

VI005443

Solanum

31

VI005444

Solanum

32

VI005445

Solanum

33

VI005446

Solanum

34

VI005447

Solanum

35

VI005448

Solanum

36

VI005449

Solanum

37

VI005450

Solanum

38

VI005451

Solanum

39

VI005452

Solanum

40

VI005453

Solanum

41

VI005454

Solanum

42

VI005455

Solanum

43

VI005456

Solanum

44

VI005457

Solanum

45

VI005458

Solanum

46

VI005459

Solanum

47

VI005460

Solanum

48

VI005461

Solanum

49

VI005462

Solanum

50

VI005463

Solanum