مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vigna
angularis

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

VI000374

Vigna

2

VI002442

Vigna

3

VI002501

Vigna

4

VI034529

Vigna

5

VI034530

Vigna

6

VI034642

Vigna

7

VI035228

Vigna

8

VI035229

Vigna

9

VI035230

Vigna

10

VI035231

Vigna

11

VI035232

Vigna

12

VI035233

Vigna

13

VI035234

Vigna

14

VI035235

Vigna

15

VI035236

Vigna

16

VI035237

Vigna

17

VI035238

Vigna

18

VI035239

Vigna

19

VI035240

Vigna

20

VI035241

Vigna

21

VI035242

Vigna

22

VI035243

Vigna

23

VI035244

Vigna

24

VI035245

Vigna

25

VI035246

Vigna

26

VI035247

Vigna

27

VI035248

Vigna

28

VI035250

Vigna

29

VI035251

Vigna

30

VI035252

Vigna

31

VI035253

Vigna

32

VI035254

Vigna

33

VI035255

Vigna

34

VI035256

Vigna

35

VI035258

Vigna

36

VI035260

Vigna

37

VI035261

Vigna

38

VI035262

Vigna

39

VI035263

Vigna

40

VI035264

Vigna

41

VI035265

Vigna

42

VI035266

Vigna

43

VI035267

Vigna

44

VI035268

Vigna

45

VI035269

Vigna

46

VI035270

Vigna

47

VI035272

Vigna

48

VI035273

Vigna

49

VI035274

Vigna

50

VI035275

Vigna