مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

VI000001

Vigna

2

VI000002

Vigna

3

VI000003

Vigna

4

VI000004

Vigna

5

VI000005

Vigna

6

VI000006

Vigna

7

VI000007

Vigna

8

VI000008

Vigna

9

VI000009

Vigna

10

VI000010

Vigna

11

VI000011

Vigna

12

VI000012

Vigna

13

VI000013

Vigna

14

VI000014

Vigna

15

VI000015

Vigna

16

VI000016

Vigna

17

VI000017

Vigna

18

VI000018

Vigna

19

VI000019

Vigna

20

VI000020

Vigna

21

VI000021

Vigna

22

VI000022

Vigna

23

VI000023

Vigna

24

VI000024

Vigna

25

VI000025

Vigna

26

VI000026

Vigna

27

VI000027

Vigna

28

VI000028

Vigna

29

VI000029

Vigna

30

VI000030

Vigna

31

VI000031

Vigna

32

VI000032

Vigna

33

VI000033

Vigna

34

VI000034

Vigna

35

VI000035

Vigna

36

VI000036

Vigna

37

VI000037

Vigna

38

VI000038

Vigna

39

VI000039

Vigna

40

VI000040

Vigna

41

VI000041

Vigna

42

VI000042

Vigna

43

VI000043

Vigna

44

VI000044

Vigna

45

VI000045

Vigna

46

VI000046

Vigna

47

VI000047

Vigna

48

VI000048

Vigna

49

VI000049

Vigna

50

VI000050

Vigna