مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

lupine,lupin

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

UD0800002

Lupinus

2

UD0800003

Lupinus

3

UD0800005

Lupinus

4

UD0800006

Lupinus

5

UD0800007

Lupinus

6

UD0800009

Lupinus

7

UD0800015

Lupinus

8

UD0800016

Lupinus

9

UD0800017

Lupinus

10

UD0800018

Lupinus

11

UD0800019

Lupinus

12

UD0800020

Lupinus

13

UD0800021

Lupinus

14

UD0800022

Lupinus

15

UD0800023

Lupinus

16

UD0800024

Lupinus

17

UD0800025

Lupinus

18

UD0800026

Lupinus

19

UD0800028

Lupinus

20

UD0800029

Lupinus

21

UD0800030

Lupinus

22

UD0800031

Lupinus

23

UD0800039

Lupinus

24

UD0800040

Lupinus

25

UD0800041

Lupinus

26

UD0800044

Lupinus

27

UD0800045

Lupinus

28

UD0800046

Lupinus

29

UD0800047

Lupinus

30

UD0800052

Lupinus

31

UD0800053

Lupinus

32

UD0800054

Lupinus

33

UD0800055

Lupinus

34

UD0800057

Lupinus

35

UD0800058

Lupinus

36

UD0800061

Lupinus

37

UD0800062

Lupinus

38

UD0800078

Lupinus

39

UD0800081

Lupinus

40

UD0800094

Lupinus

41

UD0800095

Lupinus

42

UD0800097

Lupinus

43

UD0800099

Lupinus

44

UD0800100

Lupinus

45

UD0800101

Lupinus

46

UD0800104

Lupinus

47

UD0800105

Lupinus

48

UD0800107

Lupinus

49

UD0800108

Lupinus

50

UD0800109

Lupinus