مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lolium

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

UJ1400023

Lolium

2

UJ1400026

Lolium

3

UJ1400037

Lolium

4

UJ1400038

Lolium

5

UJ1400039

Lolium

6

UJ1400040

Lolium

7

UJ1400041

Lolium

8

UJ1400042

Lolium

9

UJ1400043

Lolium

10

UJ1400044

Lolium

11

UJ1400045

Lolium

12

UJ1400046

Lolium

13

UJ1400047

Lolium

14

UJ1400057

Lolium

15

UJ1400058

Lolium

16

UJ1400059

Lolium

17

UJ1400060

Lolium

18

UJ1400061

Lolium

19

UJ1400062

Lolium

20

UJ1400063

Lolium

21

UJ1400064

Lolium

22

UJ1400065

Lolium

23

UJ1400066

Lolium

24

UJ1400067

Lolium

25

UJ1400068

Lolium

26

UJ1400069

Lolium

27

UJ1400070

Lolium

28

UJ1400071

Lolium

29

UJ1400072

Lolium

30

UJ1400073

Lolium

31

UJ1400074

Lolium

32

UJ1400075

Lolium

33

UJ1400076

Lolium

34

UJ1400077

Lolium

35

UJ1400078

Lolium

36

UJ1400079

Lolium

37

UJ1400080

Lolium

38

UJ1400081

Lolium

39

UJ1400089

Lolium

40

UJ1400120

Lolium

41

UJ1400121

Lolium

42

UJ1400123

Lolium

43

UJ1400149

Lolium

44

UJ1400167

Lolium

45

UJ1400168

Lolium

46

UJ1400169

Lolium

47

UJ1400170

Lolium

48

UJ1400171

Lolium

49

UJ1400172

Lolium

50

UJ1400173

Lolium