مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lupinus
albus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

UD0800003

Lupinus

2

UD0800420

Lupinus

3

UD0800423

Lupinus

4

UD0800427

Lupinus

5

UD0800429

Lupinus

6

UD0800430

Lupinus

7

UD0800433

Lupinus

8

UD0800434

Lupinus

9

UD0800438

Lupinus

10

UD0800440

Lupinus

11

UD0800442

Lupinus

12

UD0800445

Lupinus

13

UD0800446

Lupinus

14

UD0800447

Lupinus

15

UD0800450

Lupinus

16

UD0800451

Lupinus

17

UD0800452

Lupinus

18

UD0800454

Lupinus

19

UD0800455

Lupinus

20

UD0800456

Lupinus

21

UD0800457

Lupinus

22

UD0800459

Lupinus

23

UD0800460

Lupinus

24

UD0800461

Lupinus

25

UD0800463

Lupinus

26

UD0800466

Lupinus

27

UD0800468

Lupinus

28

UD0800470

Lupinus

29

UD0800484

Lupinus

30

UD0800491

Lupinus

31

UD0800501

Lupinus

32

UD0800502

Lupinus

33

UD0800524

Lupinus

34

UD0800553

Lupinus

35

UD0800554

Lupinus

36

UD0800555

Lupinus

37

UD0800556

Lupinus

38

UD0800557

Lupinus

39

UD0800558

Lupinus

40

UD0800559

Lupinus

41

UD0800576

Lupinus

42

UD0800577

Lupinus

43

UD0800578

Lupinus

44

UD0800639

Lupinus

45

UD0800640

Lupinus

46

UD0800642

Lupinus

47

UD0800644

Lupinus

48

UD0800645

Lupinus

49

UD0800646

Lupinus

50

UD0800647

Lupinus