مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Phaseolus
vulgaris

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

UD0300590

Phaseolus

2

UD0300793

Phaseolus

3

UD0300795

Phaseolus

4

UD0300799

Phaseolus

5

UD0300802

Phaseolus

6

UD0300808

Phaseolus

7

UD0300810

Phaseolus

8

UD0300811

Phaseolus

9

UD0300813

Phaseolus

10

UD0300816

Phaseolus

11

UD0300817

Phaseolus

12

UD0300820

Phaseolus

13

UD0300821

Phaseolus

14

UD0300822

Phaseolus

15

UD0300823

Phaseolus

16

UD0300824

Phaseolus

17

UD0300826

Phaseolus

18

UD0300827

Phaseolus

19

UD0300828

Phaseolus

20

UD0300834

Phaseolus

21

UD0300842

Phaseolus

22

UD0301022

Phaseolus

23

UD0301037

Phaseolus

24

UD0301038

Phaseolus

25

UD0301039

Phaseolus

26

UD0301040

Phaseolus

27

UD0301059

Phaseolus

28

UD0301100

Phaseolus

29

UD0301101

Phaseolus

30

UD0301102

Phaseolus

31

UD0301129

Phaseolus

32

UD0301130

Phaseolus

33

UD0301134

Phaseolus

34

UD0301146

Phaseolus

35

UD0301149

Phaseolus

36

UD0301160

Phaseolus

37

UD0301162

Phaseolus

38

UD0301228

Phaseolus

39

UD0301359

Phaseolus

40

UD0301769

Phaseolus

41

UD0301770

Phaseolus

42

UD0301771

Phaseolus

43

UD0301773

Phaseolus

44

UD0301774

Phaseolus

45

UD0301860

Phaseolus

46

UD0301877

Phaseolus

47

UD0301889

Phaseolus

48

UD0301896

Phaseolus

49

UD0301899

Phaseolus

50

UD0301902

Phaseolus