مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Trifolium
pratense

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

UJ0600113

Trifolium

2

UJ0600114

Trifolium

3

UJ0600115

Trifolium

4

UJ0600116

Trifolium

5

UJ0600128

Trifolium

6

UJ0600159

Trifolium

7

UJ0600164

Trifolium

8

UJ0600165

Trifolium

9

UJ0600166

Trifolium

10

UJ0600208

Trifolium

11

UJ0600213

Trifolium

12

UJ0600214

Trifolium

13

UJ0600215

Trifolium

14

UJ0600217

Trifolium

15

UJ0600250

Trifolium

16

UJ0600251

Trifolium

17

UJ0600252

Trifolium

18

UJ0600253

Trifolium

19

UJ0600254

Trifolium

20

UJ0600255

Trifolium

21

UJ0600256

Trifolium

22

UJ0600257

Trifolium

23

UJ0600258

Trifolium

24

UJ0600259

Trifolium

25

UJ0600260

Trifolium

26

UJ0600261

Trifolium

27

UJ0600262

Trifolium

28

UJ0600263

Trifolium

29

UJ0600264

Trifolium

30

UJ0600265

Trifolium

31

UJ0600266

Trifolium

32

UJ0600267

Trifolium

33

UJ0600268

Trifolium

34

UJ0600269

Trifolium

35

UJ0600270

Trifolium

36

UJ0600271

Trifolium

37

UJ0600272

Trifolium

38

UJ0600273

Trifolium

39

UJ0600274

Trifolium

40

UJ0600287

Trifolium

41

UJ0600288

Trifolium

42

UJ0600289

Trifolium

43

UJ0600290

Trifolium

44

UJ0600291

Trifolium

45

UJ0600292

Trifolium

46

UJ0600293

Trifolium

47

UJ0600294

Trifolium

48

UJ0600295

Trifolium

49

UJ0600296

Trifolium

50

UJ0600297

Trifolium