مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

UD0201224

Glycine

2

UD0201225

Glycine

3

UD0201226

Glycine

4

UD0201227

Glycine

5

UD0201228

Glycine

6

UD0201229

Glycine

7

UD0201231

Glycine

8

UD0201232

Glycine

9

UD0201233

Glycine

10

UD0201234

Glycine

11

UD0201235

Glycine

12

UD0201236

Glycine

13

UD0201237

Glycine

14

UD0201238

Glycine

15

UD0201239

Glycine

16

UD0201240

Glycine

17

UD0201241

Glycine

18

UD0201242

Glycine

19

UD0201243

Glycine

20

UD0201244

Glycine

21

UD0201246

Glycine

22

UD0201247

Glycine

23

UD0201248

Glycine

24

UD0201250

Glycine

25

UD0201251

Glycine

26

UD0201254

Glycine

27

UD0201255

Glycine

28

UD0201256

Glycine

29

UD0201257

Glycine

30

UD0201258

Glycine

31

UD0201259

Glycine

32

UD0201260

Glycine

33

UD0201261

Glycine

34

UD0201262

Glycine

35

UD0201263

Glycine

36

UD0201264

Glycine

37

UD0201265

Glycine

38

UD0201266

Glycine

39

UD0201267

Glycine

40

UD0201268

Glycine

41

UD0201269

Glycine

42

UD0201271

Glycine

43

UD0201272

Glycine

44

UD0201274

Glycine

45

UD0201276

Glycine

46

UD0201277

Glycine

47

UD0201278

Glycine

48

UD0201279

Glycine

49

UD0201280

Glycine

50

UD0201281

Glycine