مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

UP0100009

Ribes

2

UP0100011

Ribes

3

UP0100014

Ribes

4

UP0100015

Ribes

5

UP0100016

Ribes

6

UP0100017

Ribes

7

UP0100018

Ribes

8

UP0100020

Ribes

9

UP0100021

Ribes

10

UP0100023

Ribes

11

UP0100024

Ribes

12

UP0100025

Ribes

13

UP0100026

Ribes

14

UP0100027

Ribes

15

UP0100028

Ribes

16

UP0100029

Ribes

17

UP0100030

Ribes

18

UP0100031

Ribes

19

UP0100032

Ribes

20

UP0100034

Ribes

21

UP0100035

Ribes

22

UP0100036

Ribes

23

UP0100037

Ribes

24

UP0100038

Ribes

25

UP0100039

Ribes

26

UP0100040

Ribes

27

UP0100042

Ribes

28

UP0100043

Ribes

29

UP0100044

Ribes

30

UP0100045

Ribes

31

UP0100046

Ribes

32

UP0100048

Ribes

33

UP0100049

Ribes

34

UP0100050

Ribes

35

UP0100053

Ribes

36

UP0100054

Ribes

37

UP0100055

Ribes

38

UP0100056

Ribes

39

UP0100058

Ribes

40

UP0100059

Ribes

41

UP0100061

Ribes

42

UP0100062

Ribes

43

UP0100063

Ribes

44

UP0100064

Ribes

45

UP0100065

Ribes

46

UP0100069

Ribes

47

UP0100070

Ribes

48

UP0100073

Ribes

49

UP0100074

Ribes

50

UP0100075

Ribes