مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Solanum
berthaultii

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

MB 2

Solanum

2

MB 3

Solanum

3

MB 4

Solanum

4

MB 7

Solanum

5

MB 8

Solanum

6

MB 10

Solanum

7

MB 11

Solanum

8

MB 12

Solanum

9

MB 13

Solanum

10

MB 14

Solanum

11

MB 16

Solanum

12

MB 18

Solanum

13

MB 20

Solanum

14

MB 21

Solanum

15

MB 22

Solanum

16

MB 24

Solanum

17

MB 25

Solanum

18

MB 26

Solanum

19

MB 27

Solanum

20

MB 28

Solanum

21

MB 30

Solanum

22

MB 31

Solanum

23

MB 32

Solanum

24

MB 33

Solanum

25

MB 35

Solanum

26

MB 37

Solanum

27

MB 38

Solanum

28

MB 40

Solanum

29

MB 41

Solanum

30

MB 45

Solanum

31

MB 46

Solanum

32

MB 47

Solanum

33

MB 48

Solanum

34

MB 49

Solanum

35

MB 50

Solanum

36

MB 51

Solanum

37

MB 52

Solanum

38

MB 55

Solanum

39

MB 56

Solanum

40

MB 57

Solanum

41

MB 58

Solanum

42

MB 59

Solanum

43

MB 62

Solanum

44

MB 64

Solanum

45

MB 65

Solanum

46

MB 68

Solanum

47

MB 69

Solanum

48

MB 70

Solanum

49

MB 72

Solanum

50

MB 73

Solanum