مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Medicago
sativa

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

W6 11031

Medicago

2

W6 11033

Medicago

3

W6 11063

Medicago

4

W6 11481

Medicago

5

W6 11482

Medicago

6

W6 13163

Medicago

7

W6 16300

Medicago

8

W6 16608

Medicago

9

W6 17417

Medicago

10

W6 18011

Medicago

11

W6 18600

Medicago

12

W6 18601

Medicago

13

W6 18602

Medicago

14

W6 18603

Medicago

15

W6 18604

Medicago

16

W6 18660

Medicago

17

W6 18917

Medicago

18

W6 18918

Medicago

19

W6 18919

Medicago

20

W6 18920

Medicago

21

W6 18921

Medicago

22

W6 18922

Medicago

23

W6 18923

Medicago

24

W6 18924

Medicago

25

W6 18925

Medicago

26

W6 19266

Medicago

27

W6 20061

Medicago

28

W6 20603

Medicago

29

W6 21353

Medicago

30

W6 21369

Medicago

31

W6 21486

Medicago

32

W6 21710

Medicago

33

W6 21831

Medicago

34

W6 21841

Medicago

35

W6 21848

Medicago

36

W6 22277

Medicago

37

W6 22278

Medicago

38

W6 22279

Medicago

39

W6 22280

Medicago

40

W6 22281

Medicago

41

W6 22282

Medicago

42

W6 22283

Medicago

43

W6 22284

Medicago

44

W6 22285

Medicago

45

W6 22286

Medicago

46

W6 22287

Medicago

47

W6 22288

Medicago

48

W6 22289

Medicago

49

W6 22290

Medicago

50

W6 22291

Medicago