مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Corylus
avellana

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CCOR 107

Corylus

2

CCOR 108

Corylus

3

CCOR 222

Corylus

4

CCOR 224

Corylus

5

CCOR 520

Corylus

6

CCOR 545

Corylus

7

CCOR 551

Corylus

8

CCOR 553

Corylus

9

CCOR 557

Corylus

10

CCOR 563

Corylus

11

CCOR 565

Corylus

12

CCOR 568

Corylus

13

CCOR 569

Corylus

14

CCOR 570

Corylus

15

CCOR 571

Corylus

16

CCOR 572

Corylus

17

CCOR 573

Corylus

18

CCOR 579

Corylus

19

CCOR 581

Corylus

20

CCOR 594

Corylus

21

CCOR 595

Corylus

22

CCOR 596

Corylus

23

CCOR 597

Corylus

24

CCOR 598

Corylus

25

CCOR 599

Corylus

26

CCOR 600

Corylus

27

CCOR 601

Corylus

28

CCOR 602

Corylus

29

CCOR 603

Corylus

30

CCOR 604

Corylus

31

CCOR 605

Corylus

32

CCOR 606

Corylus

33

CCOR 607

Corylus

34

CCOR 608

Corylus

35

CCOR 609

Corylus

36

CCOR 610

Corylus

37

CCOR 611

Corylus

38

CCOR 612

Corylus

39

CCOR 613

Corylus

40

CCOR 614

Corylus

41

CCOR 615

Corylus

42

CCOR 616

Corylus

43

CCOR 617

Corylus

44

CCOR 618

Corylus

45

CCOR 619

Corylus

46

CCOR 620

Corylus

47

CCOR 621

Corylus

48

CCOR 622

Corylus

49

CCOR 623

Corylus

50

CCOR 624

Corylus