مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Fragaria
ananassa

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CFRA 21

Fragaria

2

CFRA 145

Fragaria

3

CFRA 218

Fragaria

4

CFRA 227

Fragaria

5

CFRA 443

Fragaria

6

CFRA 587

Fragaria

7

CFRA 590

Fragaria

8

CFRA 1014

Fragaria

9

CFRA 1016

Fragaria

10

CFRA 1017

Fragaria

11

CFRA 1018

Fragaria

12

CFRA 1021

Fragaria

13

CFRA 1022

Fragaria

14

CFRA 1023

Fragaria

15

CFRA 1086

Fragaria

16

CFRA 1098

Fragaria

17

CFRA 1195

Fragaria

18

CFRA 1197

Fragaria

19

CFRA 1209

Fragaria

20

CFRA 1267

Fragaria

21

CFRA 1275

Fragaria

22

CFRA 1314

Fragaria

23

CFRA 1315

Fragaria

24

CFRA 1316

Fragaria

25

CFRA 1317

Fragaria

26

CFRA 1318

Fragaria

27

CFRA 1319

Fragaria

28

CFRA 1320

Fragaria

29

CFRA 1473

Fragaria

30

CFRA 1474

Fragaria

31

CFRA 1475

Fragaria

32

CFRA 1476

Fragaria

33

CFRA 1482

Fragaria

34

CFRA 1483

Fragaria

35

CFRA 1602

Fragaria

36

CFRA 1663

Fragaria

37

CFRA 1669

Fragaria

38

CFRA 1675

Fragaria

39

CFRA 1815

Fragaria

40

CFRA 1846

Fragaria

41

CFRA 1875

Fragaria

42

CFRA 1876

Fragaria

43

CFRA 1879

Fragaria

44

CFRA 1880

Fragaria

45

CFRA 1881

Fragaria

46

CFRA 1882

Fragaria

47

CFRA 1883

Fragaria

48

CFRA 1884

Fragaria

49

CFRA 1885

Fragaria

50

CFRA 1949

Fragaria