مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Fragaria
virginiana

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CFRA 173

Fragaria

2

CFRA 387

Fragaria

3

CFRA 454

Fragaria

4

CFRA 455

Fragaria

5

CFRA 457

Fragaria

6

CFRA 566

Fragaria

7

CFRA 1012

Fragaria

8

CFRA 1035

Fragaria

9

CFRA 1036

Fragaria

10

CFRA 1037

Fragaria

11

CFRA 1038

Fragaria

12

CFRA 1040

Fragaria

13

CFRA 1222

Fragaria

14

CFRA 1251

Fragaria

15

CFRA 1252

Fragaria

16

CFRA 1253

Fragaria

17

CFRA 1254

Fragaria

18

CFRA 1255

Fragaria

19

CFRA 1342

Fragaria

20

CFRA 1370

Fragaria

21

CFRA 1371

Fragaria

22

CFRA 1372

Fragaria

23

CFRA 1386

Fragaria

24

CFRA 1526

Fragaria

25

CFRA 1542

Fragaria

26

CFRA 1556

Fragaria

27

CFRA 1564

Fragaria

28

CFRA 1566

Fragaria

29

CFRA 1925

Fragaria

30

CFRA 1926

Fragaria

31

CFRA 1927

Fragaria

32

CFRA 1928

Fragaria

33

CFRA 1930

Fragaria

34

CFRA 1931

Fragaria

35

CFRA 1932

Fragaria

36

CFRA 1933

Fragaria

37

CFRA 1934

Fragaria

38

CFRA 1950

Fragaria

39

CFRA 1951

Fragaria

40

CFRA 1954

Fragaria

41

CFRA 1955

Fragaria

42

CFRA 1956

Fragaria

43

CFRA 1957

Fragaria

44

CFRA 1958

Fragaria

45

CFRA 1959

Fragaria

46

CFRA 1960

Fragaria

47

CFRA 1961

Fragaria

48

CFRA 1962

Fragaria

49

CFRA 1963

Fragaria

50

CFRA 1964

Fragaria