مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Fragaria

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CFRA 0

Fragaria

2

W6 27089

Fragaria

3

W6 27128

Fragaria

4

W6 30190

Fragaria

5

CFRA 21

Fragaria

6

CFRA 93

Fragaria

7

CFRA 145

Fragaria

8

CFRA 173

Fragaria

9

CFRA 218

Fragaria

10

CFRA 227

Fragaria

11

CFRA 387

Fragaria

12

CFRA 443

Fragaria

13

CFRA 454

Fragaria

14

CFRA 455

Fragaria

15

CFRA 457

Fragaria

16

CFRA 566

Fragaria

17

CFRA 587

Fragaria

18

CFRA 590

Fragaria

19

CFRA 945

Fragaria

20

CFRA 1011

Fragaria

21

CFRA 1012

Fragaria

22

CFRA 1013

Fragaria

23

CFRA 1014

Fragaria

24

CFRA 1016

Fragaria

25

CFRA 1017

Fragaria

26

CFRA 1018

Fragaria

27

CFRA 1021

Fragaria

28

CFRA 1022

Fragaria

29

CFRA 1023

Fragaria

30

CFRA 1029

Fragaria

31

CFRA 1030

Fragaria

32

CFRA 1031

Fragaria

33

CFRA 1032

Fragaria

34

CFRA 1033

Fragaria

35

CFRA 1035

Fragaria

36

CFRA 1036

Fragaria

37

CFRA 1037

Fragaria

38

CFRA 1038

Fragaria

39

CFRA 1040

Fragaria

40

CFRA 1041

Fragaria

41

CFRA 1086

Fragaria

42

CFRA 1093

Fragaria

43

CFRA 1095

Fragaria

44

CFRA 1096

Fragaria

45

CFRA 1097

Fragaria

46

CFRA 1098

Fragaria

47

CFRA 1099

Fragaria

48

CFRA 1101

Fragaria

49

CFRA 1105

Fragaria

50

CFRA 1122

Fragaria