مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Humulus
lupulus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CHUM 799

Humulus

2

CHUM 801

Humulus

3

CHUM 802

Humulus

4

CHUM 811

Humulus

5

CHUM 812

Humulus

6

CHUM 1016

Humulus

7

CHUM 1027

Humulus

8

CHUM 1030

Humulus

9

CHUM 1031

Humulus

10

CHUM 1032

Humulus

11

CHUM 1033

Humulus

12

CHUM 1034

Humulus

13

CHUM 1035

Humulus

14

CHUM 1036

Humulus

15

CHUM 1037

Humulus

16

CHUM 1038

Humulus

17

CHUM 1039

Humulus

18

CHUM 1040

Humulus

19

CHUM 1041

Humulus

20

CHUM 1043

Humulus

21

CHUM 1045

Humulus

22

CHUM 1046

Humulus

23

CHUM 1047

Humulus

24

CHUM 1048

Humulus

25

CHUM 1049

Humulus

26

CHUM 1050

Humulus

27

CHUM 1051

Humulus

28

CHUM 1052

Humulus

29

CHUM 1055

Humulus

30

CHUM 1060

Humulus

31

CHUM 1061

Humulus

32

CHUM 1062

Humulus

33

CHUM 1063

Humulus

34

CHUM 1064

Humulus

35

CHUM 1065

Humulus

36

CHUM 1066

Humulus

37

CHUM 1067

Humulus

38

CHUM 1068

Humulus

39

CHUM 1069

Humulus

40

CHUM 1070

Humulus

41

CHUM 1071

Humulus

42

CHUM 1072

Humulus

43

CHUM 1073

Humulus

44

CHUM 1074

Humulus

45

CHUM 1075

Humulus

46

CHUM 1076

Humulus

47

CHUM 1077

Humulus

48

CHUM 1078

Humulus

49

CHUM 1079

Humulus

50

CHUM 1080

Humulus