مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Pyrus
communis

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CPYR 1343

Pyrus

2

CPYR 2326

Pyrus

3

CPYR 2327

Pyrus

4

CPYR 2337

Pyrus

5

CPYR 2341

Pyrus

6

CPYR 2348

Pyrus

7

CPYR 2353

Pyrus

8

CPYR 2361

Pyrus

9

CPYR 2366

Pyrus

10

CPYR 2378

Pyrus

11

CPYR 2379

Pyrus

12

CPYR 2380

Pyrus

13

CPYR 2387

Pyrus

14

CPYR 2390

Pyrus

15

CPYR 2391

Pyrus

16

CPYR 2429

Pyrus

17

CPYR 2451

Pyrus

18

CPYR 2507

Pyrus

19

CPYR 2533

Pyrus

20

CPYR 2559

Pyrus

21

CPYR 2568

Pyrus

22

CPYR 2581

Pyrus

23

CPYR 2584

Pyrus

24

CPYR 2591

Pyrus

25

CPYR 2601

Pyrus

26

CPYR 2624

Pyrus

27

CPYR 2700

Pyrus

28

CPYR 2701

Pyrus

29

CPYR 2702

Pyrus

30

CPYR 2704

Pyrus

31

CPYR 2705

Pyrus

32

CPYR 2715

Pyrus

33

CPYR 2735

Pyrus

34

CPYR 2792

Pyrus

35

CPYR 2801

Pyrus

36

CPYR 2803

Pyrus

37

CPYR 2843

Pyrus

38

CPYR 2846

Pyrus

39

CPYR 2863

Pyrus

40

CPYR 2881

Pyrus

41

CPYR 2884

Pyrus

42

CPYR 2885

Pyrus

43

CPYR 2886

Pyrus

44

CPYR 2887

Pyrus

45

CPYR 2888

Pyrus

46

CPYR 2889

Pyrus

47

CPYR 2890

Pyrus

48

CPYR 2891

Pyrus

49

CPYR 2894

Pyrus

50

CPYR 2895

Pyrus