مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Pyrus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CPYR 0

Pyrus

2

CPYR 676

Pyrus

3

CPYR 746

Pyrus

4

CPYR 782

Pyrus

5

CPYR 799

Pyrus

6

CPYR 804

Pyrus

7

CPYR 833

Pyrus

8

CPYR 838

Pyrus

9

CPYR 839

Pyrus

10

CPYR 840

Pyrus

11

CPYR 855

Pyrus

12

CPYR 858

Pyrus

13

CPYR 879

Pyrus

14

CPYR 1178

Pyrus

15

CPYR 1209

Pyrus

16

CPYR 1257

Pyrus

17

CPYR 1285

Pyrus

18

CPYR 1343

Pyrus

19

CPYR 1417

Pyrus

20

CPYR 1454

Pyrus

21

CPYR 1461

Pyrus

22

CPYR 1468

Pyrus

23

CPYR 1492

Pyrus

24

CPYR 1493

Pyrus

25

CPYR 1495

Pyrus

26

CPYR 1718

Pyrus

27

CPYR 1988

Pyrus

28

CPYR 2325

Pyrus

29

CPYR 2326

Pyrus

30

CPYR 2327

Pyrus

31

CPYR 2328

Pyrus

32

CPYR 2337

Pyrus

33

CPYR 2341

Pyrus

34

CPYR 2347

Pyrus

35

CPYR 2348

Pyrus

36

CPYR 2349

Pyrus

37

CPYR 2351

Pyrus

38

CPYR 2353

Pyrus

39

CPYR 2361

Pyrus

40

CPYR 2366

Pyrus

41

CPYR 2378

Pyrus

42

CPYR 2379

Pyrus

43

CPYR 2380

Pyrus

44

CPYR 2381

Pyrus

45

CPYR 2387

Pyrus

46

CPYR 2390

Pyrus

47

CPYR 2391

Pyrus

48

CPYR 2394

Pyrus

49

CPYR 2423

Pyrus

50

CPYR 2429

Pyrus