مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Ribes

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CRIB 0

Ribes

2

CRIB 29

Ribes

3

CRIB 62

Ribes

4

CRIB 101

Ribes

5

CRIB 107

Ribes

6

CRIB 138

Ribes

7

CRIB 171

Ribes

8

CRIB 243

Ribes

9

CRIB 306

Ribes

10

CRIB 347

Ribes

11

CRIB 367

Ribes

12

CRIB 506

Ribes

13

CRIB 767

Ribes

14

CRIB 788

Ribes

15

CRIB 853

Ribes

16

CRIB 860

Ribes

17

CRIB 861

Ribes

18

CRIB 862

Ribes

19

CRIB 863

Ribes

20

CRIB 864

Ribes

21

CRIB 866

Ribes

22

CRIB 868

Ribes

23

CRIB 874

Ribes

24

CRIB 877

Ribes

25

CRIB 878

Ribes

26

CRIB 879

Ribes

27

CRIB 880

Ribes

28

CRIB 881

Ribes

29

CRIB 882

Ribes

30

CRIB 886

Ribes

31

CRIB 887

Ribes

32

CRIB 888

Ribes

33

CRIB 894

Ribes

34

CRIB 895

Ribes

35

CRIB 896

Ribes

36

CRIB 897

Ribes

37

CRIB 898

Ribes

38

CRIB 899

Ribes

39

CRIB 908

Ribes

40

CRIB 909

Ribes

41

CRIB 910

Ribes

42

CRIB 912

Ribes

43

CRIB 917

Ribes

44

CRIB 918

Ribes

45

CRIB 919

Ribes

46

CRIB 923

Ribes

47

CRIB 924

Ribes

48

CRIB 925

Ribes

49

CRIB 927

Ribes

50

CRIB 929

Ribes