مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Rubus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CRUB 0

Rubus

2

CRUB 21

Rubus

3

CRUB 49

Rubus

4

CRUB 72

Rubus

5

CRUB 198

Rubus

6

CRUB 251

Rubus

7

CRUB 281

Rubus

8

CRUB 286

Rubus

9

CRUB 287

Rubus

10

CRUB 290

Rubus

11

CRUB 291

Rubus

12

CRUB 293

Rubus

13

CRUB 294

Rubus

14

CRUB 295

Rubus

15

CRUB 296

Rubus

16

CRUB 297

Rubus

17

CRUB 303

Rubus

18

CRUB 306

Rubus

19

CRUB 307

Rubus

20

CRUB 308

Rubus

21

CRUB 309

Rubus

22

CRUB 310

Rubus

23

CRUB 311

Rubus

24

CRUB 333

Rubus

25

CRUB 354

Rubus

26

CRUB 358

Rubus

27

CRUB 363

Rubus

28

CRUB 365

Rubus

29

CRUB 420

Rubus

30

CRUB 422

Rubus

31

CRUB 472

Rubus

32

CRUB 478

Rubus

33

CRUB 598

Rubus

34

CRUB 614

Rubus

35

CRUB 618

Rubus

36

CRUB 625

Rubus

37

CRUB 628

Rubus

38

CRUB 648

Rubus

39

CRUB 715

Rubus

40

CRUB 769

Rubus

41

CRUB 770

Rubus

42

CRUB 801

Rubus

43

CRUB 805

Rubus

44

CRUB 806

Rubus

45

CRUB 807

Rubus

46

CRUB 830

Rubus

47

CRUB 957

Rubus

48

CRUB 977

Rubus

49

CRUB 1088

Rubus

50

CRUB 1099

Rubus