مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vaccinium

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CVAC 0

Vaccinium

2

CVAC 14

Vaccinium

3

CVAC 158

Vaccinium

4

CVAC 163

Vaccinium

5

CVAC 165

Vaccinium

6

CVAC 169

Vaccinium

7

CVAC 218

Vaccinium

8

CVAC 293

Vaccinium

9

CVAC 297

Vaccinium

10

CVAC 298

Vaccinium

11

CVAC 301

Vaccinium

12

CVAC 305

Vaccinium

13

CVAC 332

Vaccinium

14

CVAC 334

Vaccinium

15

CVAC 335

Vaccinium

16

CVAC 336

Vaccinium

17

CVAC 342

Vaccinium

18

CVAC 356

Vaccinium

19

CVAC 402

Vaccinium

20

CVAC 405

Vaccinium

21

CVAC 411

Vaccinium

22

CVAC 412

Vaccinium

23

CVAC 415

Vaccinium

24

CVAC 417

Vaccinium

25

CVAC 418

Vaccinium

26

CVAC 420

Vaccinium

27

CVAC 421

Vaccinium

28

CVAC 430

Vaccinium

29

CVAC 435

Vaccinium

30

CVAC 449

Vaccinium

31

CVAC 450

Vaccinium

32

CVAC 451

Vaccinium

33

CVAC 452

Vaccinium

34

CVAC 456

Vaccinium

35

CVAC 457

Vaccinium

36

CVAC 475

Vaccinium

37

CVAC 483

Vaccinium

38

CVAC 484

Vaccinium

39

CVAC 567

Vaccinium

40

CVAC 675

Vaccinium

41

CVAC 724

Vaccinium

42

CVAC 883

Vaccinium

43

CVAC 887

Vaccinium

44

CVAC 888

Vaccinium

45

CVAC 889

Vaccinium

46

CVAC 897

Vaccinium

47

CVAC 898

Vaccinium

48

CVAC 907

Vaccinium

49

CVAC 908

Vaccinium

50

CVAC 922

Vaccinium