مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

CGAU 0

Gaultheria

2

CARB 0

Arbutus

3

CJUG 0

Juglans

4

CASI 0

Asimina

5

CMES 0

Mespilus

6

CMEN 0

Mentha

7

CESC 0

Escallonia

8

CPER 0

Peraphyllum

9

CGAY 0

Gaylussacia

10

CLON 0

Lonicera

11

CCOR 0

Corylus

12

CSAM 0

Sambucus

13

CHOL 0

Holodiscus

14

CHUM 0

Humulus

15

CFRA 0

Fragaria

16

CRIB 0

Ribes

17

CAME 0

Amelanchier

18

CACT 0

Actinidia

19

CRUB 0

Rubus

20

CPYC 0

Pycnanthemum

21

CVAC 0

Vaccinium

22

CCYD 0

Cydonia

23

CPYR 0

Pyrus

24

CCEA 0

Ceanothus

25

CSOR 0

Sorbus

26

CEMP 1

Empetrum

27

CASI 1

Asimina

28

CSIB 1

Sibbaldia

29

CSCH 1

Schisandra

30

CSYR 1

Syringa

31

CTAX 1

Taxus

32

CCOI 1

Cotinus

33

CCYD 1

Cydonia

34

CGAY 1

Gaylussacia

35

CPHY 1

Physocarpus

36

CPER 1

Peraphyllum

37

CESC 1

Escallonia

38

CMES 1

Mespilus

39

CJUG 1

Juglans

40

CSOR 1

Sorbus

41

CJUN 1

Juniperus

42

CCHA 1

Chaenomeles

43

CEPI 1

Epigaea

44

CFAG 1

Fagus

45

CCEL 1

Celtis

46

CLYC 1

Lycium

47

CRHO 1

Rhododendron

48

CZEL 1

Zelkova

49

CCAM 1

Camellia

50

CCYD 2

Cydonia